Informacje dla akcjonariuszy

IDEA commerce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000875683. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 7010682602, kapitał zakładowy 1 269 000,00 zł (w pełni opłacony).

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. Mogilskiej 65, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 13.500.000 zł. Trigon Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 26 listopada 2002 r. Nr KPWiG 4021-21/2002/.


W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram działań:

Od dnia 16 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.:

  • Następują wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce,
  • Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane - papierowe dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

Ogłoszenia

IDEA commerce S.A., ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7010682602
KRS: 0000875683
Kapitał zakładowy: 1 269 000 ZŁ