Polityka prywatności

 • Polityka Cookies

  Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

  1. Definicje
  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.idea-commerce.com
  • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
  • Administrator – IDEA commerce S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Jana Karola Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000875683, NIP 7010682602, REGON 36702741100000, z kapitałem zakładowym w wysokości: 1 269 000,00 zł wpłaconym w całości, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Karola Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz, tel. +48 52 521 11 00, e-mail: rodo@idea-commerce.com
  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
  2. Rodzaje Cookies
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
  3. Bezpieczeństwo
  • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
  4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
  • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
  • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
  5. Serwisy zewnętrzne
  Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • Google AdWords
  • Facebook
  6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
  7. Wyłączenie odpowiedzialności
  • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
  • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
  • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa.
  • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.
  8. Wymagania Serwisu
  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
  9. Zmiany w Polityce Cookie
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
  • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
  • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 • KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych

  Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy prawa. Jednocześnie chcemy poinformować Ciebie o Twoich prawach, które będą Tobie przysługiwały w związku z nowymi przepisami.


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”), informujemy, iż:  1. Administratorem danych osobowych jest IDEA commerce S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000875683, NIP 7010682602, REGON 36702741100000, z kapitałem zakładowym w wysokości: 1 269 000,00 zł wpłaconym w całości, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, tel. +48 52 521 11 00, e-mail: biuro@idea-commerce.com

  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

   a)zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie,

   b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

   c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

   d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu działań marketingowych oraz dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.

  4. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego w celu ewentualnego zawarcia Umowy, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, wykonywania umów oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu biznesowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe.

  6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.  do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku, gdy była wymagana, albo wniesienia sprzeciwu.

  7. Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą zamówiłeś. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe i podatkowe, prowadzące działalność kurierską i pocztową, pomoc prawną, usługi płatnicze, usługi z dziedziny ubezpieczeń, usługi informatyczne.

  8. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
   Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.
   Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami. Przeczytaj więcej, jak Google używa danych z witryn i aplikacji.
  9. Potwierdzając zapis do Newslettera, oświadczasz że:
   – Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej), przez IDEA commerce S.A. w celach marketingu usługi i produktów związanych z prowadzoną przez IDEA commerce S.A. działalnością gospodarczą.
   – Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od IDEA commerce S.A. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

  10. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  11. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  12. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub Umowy, w tym możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.1

  13. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

  14. W związku ze świadczeniem usług możemy dokonywać profilowania2, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań i na wysyłaniu bądź wyświetlaniu profilowanych w ten sposób ofert lub reklam usług.

  15. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod wskazany w pkt 1 powyżej adres e-mail.


  1 jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy


  2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


  IDEA commerce S.A.


  Administrator Danych Osobowych


 • KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z rekrutacją

  Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy prawa. Jednocześnie chcemy poinformować Ciebie o Twoich prawach, które będą Tobie przysługiwały w związku z nowymi przepisami:


  1. Administratorem danych osobowych jest IDEA commerce S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000875683, NIP 7010682602, REGON 36702741100000, z kapitałem zakładowym w wysokości: 1 269 000,00 zł wpłaconym w całości, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, tel. +48 52 521 11 00, e-mail: biuro@idea-commerce.com

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w dalszych procesach rekrutacyjnych.

  4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż dwa lata od dnia wyrażenia zgody.

  9. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody, w tym możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.

  11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  12. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

  13. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie przesłanej oferty.


  * RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


   


  IDEA commerce S.A.

  Administrator Danych Osobowych